Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring willen wij u als patiënt informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar/zorgketen) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacy rechten.

 Welke gegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, zorgverzekeringsgegevens, Burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer, bankgegevens en als u daarover beschikt uw e-mailadres.
 • De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen/levering van podotherapeutische interventie(s). Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier. We nemen andere medische informatie daarin op voor zover dit voor uw hulpverlening noodzakelijk is (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts of andere verwijzers).
 • Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor andere zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

Waarvoor gebruiken wij u gegevens?

 • Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken, als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.
 • Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding/bestand.
 • In geanonimiseerde vorm gebruiken wij uw gegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • In verband met de betaling van uw nota door de zorgverzekeraar of zorgketen (Medita, Cohesie bijv.) verstrekken wij, uw gegevens van de verrichte behandeling of levering van podotherapeutische interventie(s) via een beveiligde verbinding aan uw zorgverzekeraar en/of zorgketen.
 • Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelingsovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s).
 • Voor een audit. Eens in de vijf jaar wordt er in onze podotherapiepraktijk een externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar toestemming voor heeft verleend. Zonder deze toestemming mogen de auditeurs alleen een geanonimiseerd dossier inzien. Dat is een dossier waaruit al uw gegevens m.b.t. uw identiteit zijn verwijderd.
 • Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt onze podotherapiepraktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?
Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.

Overige Privacy rechten

 • U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens
  uit uw (patiënten)dossier.
 • U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken.
 • Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
 • Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 • Podotherapiepraktijk Praktijk Podotherapie Angelique Gerritsen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ons mailadres: praktijkpodo@home.nl
 • Er zijn privacy overeenkomsten afgesloten met onze medewerkers, studenten, accountant(s), website beheerder, (software-) leveranciers en producenten.
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 • Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 • Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
  • De software/systemen zijn altijd beschermd met eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall zijn altijd up-to-date.
  • Onze praktijk is aangesloten bij ZorgDomein. ZorgDomein is een beveiligde omgeving voor zorgverleners om medische gegevens uit te wisselen.
  • TLS (voorheen SSL): onze website is beveiligd en wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
  • Back-ups worden altijd versleuteld opgeslagen op een eigen beveiligde computer/server.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.